Veiling voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Bergense Kunst10daagse veiling. Een ieder die aan de veiling deelneemt, geeft daarmee te kennen dat hij de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

 

In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Veiling: de verkoop bij opbod van een kavel via internet of middels een schriftelijke bieding;
 2. Kavel: de roerende zaak of samenstelling van roerende zaken onder één nummer geveild;
 3. Bod: door een bieder op een in de veiling aangeboden kavel geboden bedrag;
 4. Bieder: degene, die tijdens de veiling een bod uitbrengt;
 5. Koper: de bieder, aan wie een kavel wordt toegewezen;
 6. Toewijzing: de verklaring van de veilingmeester waardoor een bod wordt geaccepteerd en waardoor de koopovereenkomst tussen de inzender en de koper tot stand komt;
 7. Inzender: degene, die aan de Bergense Kunst10daagse veiling de kavel ter veiling heeft aangeboden;
 8. Hamerprijs: bedrag, waarvoor de kavel door de veilingmeester aan de koper is toegewezen;
 9. Koopprijs: hamerprijs vermeerderd met een toeslag terzake van opgeld en BTW en, indien van toepassing, met verschuldigd volgrecht*. Over het hamerbedrag wordt aan de koper opgeld in rekening van 30 % gebracht. In het opgeld is de daarover verschuldigde BTW (21%) verrekend.

 

 

ARTIKEL 1

 1. Elk bod is onvoorwaardelijk en onherroepelijk.
 2. Degene, die ter veiling een bod uitbrengt, wordt aangemerkt als bieder, ook als hij verklaart niet voor zichzelf te hebben geboden.
 3. Indien een koper heeft geboden op last of voor rekening en risico van één of meerdere anderen is of zijn deze naast de koper hoofdelijk verbonden voor de op koper krachtens deze veilingvoorwaarden rustende verplichtingen.

 

 

ARTIKEL 2

 1. De veilingmeester is gerechtigd de volgorde van de te veilen kavels te wijzigen, kavels samen te voegen dan wel te splitsen, één of meerdere kavels uit de veiling te nemen en tijdens de veiling over de kavels aanvullende of afwijkende informatie te verschaffen.
 2. De veiling geschiedt in door de veilingmeester aan te geven steeds hogere biedstappen; door het uitbrengen van biedingen wordt het laatste bod automatisch verhoogd tot de volgende biedstap.
 3. De veilingmeester heeft het recht, zonder opgave van redenen een bod niet als zodanig te erkennen en het bieden te doen voortgaan.
 4. De veilingmeester is gerechtigd namens niet digitaal meebiedende personen biedingen uit te brengen.
 5. Het oordeel van de veilingmeester omtrent alles wat zich tijdens de veiling voordoet en omtrent de uitleg of toepassing van de Algemene Veilingvoorwaarden tijdens de zitting is - bij wijze van bindend advies – beslissend.

 

 

ARTIKEL 3

 1. De Bergense Kunst10daagse veiling staat ervoor in, dat behoudens nadrukkelijke vermelding tijdens de veiling, elke kavel overeenstemt met de beschrijving ervan in de catalogus.
 2. Koper is gerechtigd ontbinding van de koop te vorderen en heeft recht op restitutie van de koopprijs, indien hij binnen 30 (dertig) dagen na de veiling deugdelijk aantoont dat de kavel zo ernstige gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zodanig onjuist is, dat indien deze gebreken of de onjuiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van de veiling bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs zou hebben gekocht.
 3. Koper heeft voormeld recht niet indien het gebrek of de onjuistheid van de beschrijving tijdens de veiling is kenbaar gemaakt of na het moment van toewijzing is ontstaan.

 

 

ARTIKEL 4

 1. Een kavel wordt verkocht en gaat over op de koper in de toestand waarin de kavel zich bevindt op het tijdstip van toewijzing.
 2. Vanaf het moment van toewijzing is de kavel onmiddellijk en geheel voor rekening en risico van de koper.

 

 

ARTIKEL 5

 1. De levering van de kavel aan de koper of diens gemachtigde vindt plaats nadat de Bergense Kunst 10daagse veiling de koopprijs heeft ontvangen.
 2. De koopprijs dient uiterlijk binnen vijf dagen na de veiling aan de Bergense Kunst10daagse veiling te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de koper vergoeding is verschuldigd van de kosten van vervoer, opslag en verzekering, benevens een rente, gelijk aan de wettelijke rente. Deze rente wordt berekend vanaf de datum der veiling tot de dag der algehele voldoening.
 3. De Bergense Kunst10daagse veiling heeft het recht om verkochte, niet afgehaalde goederen na 10 werkdagen op kosten van de koper in opslag te geven.
 4. . Indien de koper 30 (dertig) dagen na de veiling de koopprijs niet of niet volledig heeft voldaan, is hij/zij in gebreke en is de Bergense Kunst10daagse Veiling gerechtigd invorderingsmaatregelen te treffen.
 5. De nalatige koper is aansprakelijk voor de door de Bergense Kunst10daagse veiling ten gevolge van de ontbinding en verkoop als hiervoor bedoeld geleden schade en heeft nimmer aanspraak op een meeropbrengst uit zodanige verkoop.
 6. Alle kosten die de Bergense Kunst10daagse Veiling redelijkerwijs heeft moeten maken terzake van het niet nakomen door koper van enige verplichting voortvloeiende uit deze voorwaarden zijn voor rekening voor koper.

 

 

ARTIKEL 6

 1. Op de rechtsbetrekking tussen de koper(s) en de Bergense Kunst10daagse veiling is Nederlands recht van toepassing.

 

 

*Volgrecht *
Het Volgrecht is met ingang van 1 april 2006 ingevoerd en geldt voor:
Originele kunstwerken gemaakt door kunstenaars (levend of tot 70 jaar na overlijden), die onderdaan of inwoner zijn van een land aangesloten bij de EU of EER of van een land dat een gelijk Volgrecht toekent.

De Bergense Kunst10daagse veiling zal de wettelijk verplichte Volgrecht-vergoeding verhalen op de koper.

De volgrechtvergoeding wordt berekend vanaf €3.000,- over de verkoopprijs inclusief opgeld (exclusief BTW) en is samengesteld uit de volgende percentages:

> € 3.000 - ≤ € 50.000 4%
> € 50.000 - ≤ € 200.000 3%
> € 200.000 - ≤ € 350.000 1%
> € 350.000 - ≤ € 500.000 0,5%
> € 500.000 0,25%

(met een maximum van € 12.500,-)